+48 571 588 878 office@canionsquare.com

Oferta

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

 

 

Oferta

Dlaczego ja?

Mam siedemnastoletnie doświadczenie w szkoleniu i uczeniu dorosłych i młodzieży. Już w czasie studiów pomagałem w zagadnieniach związanych z projektami B+R. Sam z sukcesem wnioskowałem o granty i prowadziłem własne projekty. Potrafię spojrzeć na pomysł okiem eksperta oceniającego projekt i wniosek, jednocześnie pamiętając o wyzwaniach i potrzebach firmy. Osoby, którym pomogłem to dzisiaj osoby z sukcesem rozwijające swoje działalności, magistrzy chemii pracujący w innowacyjnych grantach, laboratoriach chemicznych w Polsce i za granicą, w jednostkach chemicznych Państwowej Straży Pożarnej, itd. 

Jak wyglądają szkolenia?

Zajęcia prowadzę w przyjaznej, spokojnej atmosferze – online i stacjonarnie. Zawsze towarzyszy nam pomoc wizualna, by każdy uczestnik wiedział dokładnie z czym się mierzy i jak rozwiązać dany problem. W trakcie szkoleń zachęcam również do dyskusji – każde pytanie i wątpliwość zostaną rozwiane.

Kiedy i jak umówić szkolenie?

Możemy współpracować od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00 (stacjonarnie lub on-line) oraz w soboty od 8:00 do 15:00 (stacjonarnie lub on-line). Umówić można się telefonicznie na numer +48 571 588 878 lub za pomocą email canionsquare@gmail.com

Oferta szkoleń

Szkolenia oferują wiedzę z zakresu procesu wnioskowania o dotacje, prowadzenia projektu i jego końcowego rozliczenia. Szkolenia w zakresie programów:

  • FENG Smart
  • Horyzont Europa
  • Czyste Powietrze
  • Energia Plus
  • Energia dla wsi
  • Mój prąd

  W przypadku projektów regionalnych proszę o kontakt w sprawie terminów i dostępności szkoleń.

  Cennik

  Szkolenia

  Cena za godzinę 100-200 PLN netto (123-246 PLN brutto). Cena końcowa zależy od złożoności projektu oraz formy szkolenia (stacjonarnie, on-line).

  Wycenę można otrzymać telefonicznie +48 571 588 878 lub poprzez email office@canionsquare.com

  O firmie

  Dlaczego Canion Square?

  Otrzymujesz pomoc od kogoś, kto od ponad dekady prowadzi własne projekty, pracuje w różnych grantach, a także jako ekspert merytoryczny. Mam faktyczne doświadczenie jako osoba wnioskująca, prowadząca i oceniająca projekty.

  Wiem również, że dzisiejszy uczeń czy student to przyszły naukowiec, przedsiębiorca lub profesor – stąd oferta warsztatów i korepetycji. Czasem potrzebna jest drobna pomoc, by wykształcić pasję do nauki.

  Cennik

  Korepetycje

  Zajęcia on-line lub stacjonarne w siedzibie firmy

  30 min – 50 PLN
  60 min – 80 PLN
  90 min – 120 PLN
  120 min – 150 PLN
  120+ min – 150 PLN + 1 PLN za każdą minutę zajęć powyżej 120 min

  Zajęcia stacjonarne poza siedzibą firmy

  30 min – 70 PLN 
  60 min – 100 PLN
  90 min – 150 PLN
  120 min – 180 PLN
  120+ min – 180 PLN + 1,25 PLN za każdą minutę zajęć powyżej 120 min

  Do powyższych cen należy dodać koszt dojazdu, wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

  Regulamin uczestnictwa

  Korepetycje – regulamin 

  Regulamin uczestnictwa w zajęciach

  Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach firmy Canion Square, realizowanych przez Piotra Kamińskiego zwanego dalej Korepetytorem. Uczestnik zajęć nazywany jest Uczestnikiem lub Klientem. 

  § 1. Warunki uczestnictwa w zajęciach:

  1. W zajęciach może uczestniczyć Uczestnik, który:

  a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązał się do jego przestrzegania (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika). Opłacenie zajęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

  b) uregulował opłatę za zajęcia na minimum 24 godziny przed planowanymi zajęciami (liczone od daty zaksięgowania kwoty na koncie),

  c) stosuje się do zasad regulaminu,

  d) bierze aktywny udział w zajęciach.

  2. Zajęcia organizowane są na podstawie umowy podpisanej przez Uczestnika lub jeśli jest niepełnoletni jego rodzica/opiekuna prawnego (Klienta). Umowa określa prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem przez Korepetytora korepetycji z chemii/nauk chemicznych skierowanych dla Uczestnika.

  3. Umowa zostaje zawarta na czas określony zgodnie z harmonogramem określonym i zaakceptowanym przez Uczestnika/Klienta oraz Korepetytora. Każda ze Stron może wypowiedzieć w formie pisemnej umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

  § 2. Prawa i obowiązki stron umowy

  1. Korepetytor zobowiązuje się do:

  a) prowadzenia korepetycji z chemii/nauk chemicznych według ustalonego harmonogramu zajęć,

  b) zapewnienia komfortowych warunków nauki w przypadku zajęć stacjonarnych w siedzibie firmy Canion Square Piotr Kamiński,

  c) w przypadku regulaminowego odwoływania zajęć przez Klienta/Uczestnika, zapewnienia możliwości ich odrobienia w ciągu dwóch kolejnych tygodni,

  d) w przypadku swojej nieobecności, zobowiązuje się przeprowadzić je w innym terminie uzgodnionym wcześniej z Klientem/Uczestnikiem w ciągu dwóch tygodni od swojej nieobecności.

  2. Klient/Uczestnik zobowiązuje się do:

  a) przestrzegania terminu zajęć ustalonych z Korepetytorem oraz do unikania odwoływania zajęć bez uzasadnionej przyczyny.

  b) poinformowania Korepetytora o fakcie odwołania zajęć, najpóźniej 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem,

  c) zapewnienia komfortowych warunków nauki w przypadku zajęć stacjonarnych poza siedzibą firmy Canion Square Piotr Kamiński,

  d) zapłaty z zajęcia w terminie i na warunkach ustalonych w umowie,

  e) Klient/Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności. Materiały do nauki mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika do celów edukacyjnych i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych.

  3. Obie Strony zobowiązują się do:

  a) nie rejestrowania zajęć na nośnikach elektronicznych w żaden sposób bez pisemnej zgody drugiej Strony.

  § 3. Miejsce wykonywania zajęć

  1. Strony zgodnie postanawiają, że miejscem wykonywania niniejszej umowy będzie siedziba firmy Canion Square Piotr Kamiński, miejsce zamieszkania Klienta/Uczestnika zajęć lub odbędą się formie on-line – miejsce i forma będzie ustalona przed zajęciami.

  2. W przypadku wyboru miejsca wykonywania usługi w miejscu zamieszkania Klienta/Uczestnika, Klient musi pokryć dodatkowe koszty dojazdu Korepetytora. Dodatkowo Klient zgadza się, że opłata za usługę będzie zgodna z cennikiem nr 2.

  3. Klient może poprosić o zmianę adresu wykonania usługi po wcześniejszym poinformowaniu Korepetytora, najpóźniej 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem i musi pokryć ewentualne dodatkowe koszty dojazdu Korepetytora, lub po uzyskaniu zgody Korepetytora, zajęcia mogą się odbyć w formie on-line, przy czym w zaistniałej sytuacji Klient zgadza się, że opłata za usługę będzie zgodna z cennikiem nr 2.

  § 4. Płatność za zajęcia

  1. Klient, zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za każde zajęcia zgodnie ze stawką podaną w cennikach, której wysokość będzie zależna od czasu trwania i miejsca oraz formy realizacji zajęć.

  2. Klient, zgodnie ze stawkami w cennikach oraz ustalonym harmonogramem, zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

  3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4.1. oraz § 4.2. należy uregulować płatnością w postaci przelewu bankowego – w przypadku pierwszego spotkania, przed pierwszym spotkaniem, w przypadku kolejnych zajęć, należy dokonać płatności przed rozpoczęciem zajęć – minimum 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Wynika to z konieczności przygotowania się Korepetytora do zajęć – każdy Klient otrzymuje spersonalizowane materiały, dostosowane do tematyki i poziomu – wymaga to czasu.

  4. Klient zobowiązuje się uiszczać należności wynikające z umowy przelewem na rachunek bankowy:

  Canion Square Piotr Kamiński
  58 1090 2590 0000 0001 5356 3727
  prowadzony przez
  SANTANDER BANK POLSKA S.A.

  5. Korepetytor na prośbę Klienta prześle na podany przez niego w umowie adres e-mail dowód otrzymania wpłaty – fakturę.

  6. W tytule przelewu powinien być podany nr umowy oraz imię i nazwisko płatnika – Klienta lub Uczestnika, za którą jest dokonywana płatność.

  7. W przypadku braku zapłaty należności, zarezerwowany termin zostaje zwolniony. Zajęcia z Uczestnikiem będą mogły się odbyć, jeśli harmonogram Korepetytora na to pozwoli, jednak najwcześniej następnego dnia po wpłynięciu środków na konto firmy Canion Square Piotr Kamiński.

  8. Za termin dokonania płatności uznaje się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy firmy Canion Square Piotr Kamiński opisany w § 4.4.

  § 5. Zasady odwoływania lub przekładania zajęć na inny termin

  1. Klient może odwołać lub przełożyć zajęcia na inny termin zaplanowane i opłacone najpóźniej 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem. W takiej sytuacji należy uzgodnić termin odrobienia zajęć w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie od terminu odwołanych i opłaconych zajęć.

  2. Zajęcia odwołane lub przełożone w terminie mogą być przez Uczestnika zajęć odrobione w terminie wcześniej ustalonym przez Klienta z Korepetytorem oraz niekolidującym z bieżącym planem zajęć w terminie.

  3. Zajęcia odwołane lub przełożone w terminie niezgodnie z zasadami opisanymi w § 5.1. i § 5.2. uznaje się za nieodbyte z winy Klienta/Uczestnika. Za zajęcia takie nie przysługuje Klientowi zwrot kosztów zajęć.

  4. Brak udziału w lekcjach Uczestnika nie zwalnia Klienta do uiszczania opłaty z tytułu wynagrodzenia opisanego w § 4.3.

  § 6. Wypowiedzenie umowy przez Klienta

  1. Klient może rozwiązać umowę w dowolnym terminie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

  2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

  3. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w umowie i harmonogramie zajęć.

  4. W przypadku uregulowania opłaty przez Klienta z góry za cały miesiąc następny po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i jednocześnie skutecznego odstąpienia od umowy, Canion Square Piotr Kamiński w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy zwraca uiszczone opłaty za kurs pomniejszone o koszt zajęć, które się odbyły lub powinny się odbyć do dnia kończącego okres wypowiedzenia włącznie.

  § 7. Wypowiedzenie Umowy przez Canion Square Potr Kamiński

  1. Korepetytor ma prawo do przerwania zajęć i odmowy ich kontynuowania z Uczestnikiem w przypadku, gdy ten zachowuje się w sposób naganny, obelżywy do osoby Korepetytora lub gdy w ocenie Korepetytora zachowanie Uczestnika zajęć zagraża jego zdrowiu lub życiu.

  2. W przypadku sytuacji opisanej w § 7.1. firma Canion Square Piotr Kamiński może wypowiedzieć umowę w czasie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. Informacja o wypowiedzeniu Umowy w powyższym trybie zostanie dostarczona do Klienta z uzasadnieniem w formie pisemnej za pomocą wiadomości email i skutkuje z chwilą wysłania.

  § 8. Oświadczenie Klienta dotyczące RODO

  1. Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Canion Square Piotr Kamiński z siedzibą na os. Bolesława Śmiałego 15A/8, 60-682 Poznań w celach realizacji niniejszej Umowy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Dane te wykorzystane będą wyłącznie w celu organizacji zajęć, wysyłania informacji oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia zajęć lub w sytuacjach nagłych.

  § 9. Oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy niepełnoletnich Uczestników)

  1. Rodzice lub opiekunowie prawni oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka – uczestnika zajęć, podczas stacjonarnych korepetycji i zajęć z chemii / nauk chemicznych.

  2. Rodzice lub opiekunowie prawni oświadczają, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach.

  3. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego dziecka. Zobowiązują się także do pokrycia wszystkich kosztów finansowych w przypadku strat materialnych wyrządzonych przez swoje dziecko.

  4. Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na samodzielny powrót do domu dziecka. Ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu.

  Skontaktuj się

  Canion Square
  Poznań/Ostrów Wielkopolski
  +48 571 588 878
  office@canionsquare.com
  NIP: 5932636911